• Lorem ipsum

Algemene Verkoopvoorwaarden Bloembollenbedrijf J.C.Koot


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 - Toepasselijkheid
Artikel   3 - Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel   4 - Order annuleren
Artikel   5 - Recht van retour
Artikel   6 - Prijzen
Artikel   7 - Levering
Artikel   8 - Leverbaarheid artikelen
Artikel   9 - Verantwoordelijkheid
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Klachten

 • Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

  Bloembollenbedrijf J.C.Koot
  Vennewatersweg 29
  1935AR, Egmond Binnen
  Telefoonnummer: +31 (0)624590389
  E-mailadres: [email protected]
  KvK-nummer: 58256105
  Btw-identificatienummer: NL852948918B01

 • Artikel 2.Toepasselijkheid

  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bloembollenbedrijf J.C.Koot (hierna: de verkoper) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door de verkoper worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 • Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

  Alle aanbiedingen van De verkoper zijn vrijblijvend en De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De verkoper.
  De verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De verkoper dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 • Artikel 4. Order annuleren

  Annuleringen dienen te worden gemeld via ons email adres [email protected]. De koper heeft het recht om binnen vijf werkdagen de overeenkomst te annuleren. Is uw bestelling nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct kosteloos annuleren. Is uw bestelling al wel verzonden, dan bent u verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden. De kosten bestaan uit de gemaakte verzend- en orderkosten.

 • Artikel 5. Recht van retour

  De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht zonder opgave van redenen, het product aan De verkoper te retourneren. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. Na ontvangst krijgt u binnen veertien dagen uw aankoopbedrag terugbetaald. Verzendkosten van de retourzending zijn te allen tijde voor kosten van de klant tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Retourzendingen dienen altijd eerst aan ons te worden gemeld via ons e-mailadres [email protected].

 • Artikel 6. Prijzen

  De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

 • Artikel 7. Levering

  De levertijd van de bloembollen op sativus.com is afgestemd op het plantseizoen. Buiten het plantseizoen kunt u een bestelling doen, welke tijdens het plantseizoen voor uw regio wordt geleverd. Binnen het plantseizoen wordt uw bestelling binnen enkele dagen tot maximaal een week verzonden. De bloembollen worden verzekerd verzonden. Bij een onvoorziene afwijking in de levertijden wordt u door ons geïnformeerd. Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel De verkoper als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.     De eventueel door De verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief! Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 • Artikel 8. Leverbaarheid artikelen

  Bloembollen zijn een natuurproduct. De beschikbaarheid is afhankelijk van de oogstresultaten van onze eigen teelt en die van onze leveranciers. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal De verkoper u een geschikte vervanger per e-mail voorstellen.

 • Artikel 9. Verantwoordelijkheid

  De klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. De verkoper is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.

 • Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die in de overeenkomst staan, gaat over op de consument op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in bezit worden gebracht van de consument of een door de consument aan te wijzen derden.

 • Artikel 11. Klachten

  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u De verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres [email protected]